TEST

Bioeffectiveness – in vitro test
Biocompatibility – In vitro test
Biocompatibility – In vivo test
Hypersensitivity – In vivo test